Chào mừng bạn đến với www.cokhicongnghiep.com        cokhicongnghiep.com không trực tiếp bán hàng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để được tư vấn
Đăng ký nhận email

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43 (ID: 3233)
Địa chỉ
:
Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại
:
0164 787 1982
Số fax
:
Email
:
phamtuyenz143@gmail.com
Website
:
Giới thiệu

C«ng ty TNHH Mét Thµnh Viªn 43(Z143) Trùc thuéc Tæng côc C«ng nghiÖp Quèc Phßng- Bé Quèc Phßng,C«ng ty ®­îc thµnh l©p theo QuyÕt ®Þnh sè: 498/Q§-BQP ngµy 23/09/1972 cña Bé Tr­ëng BQP.

HiÖn nay C«ng ty chóng t«i ®· vµ ®ang s¶n suÊt c¸c lo¹i c¸p th«ng tin kim lo¹i tõ 2 ®«i ®Õn 100 ®«i (2x2x0,9)¸(100x2x0,5) §­îc sö dông réng r·i trong ngµnh b­ưu chÝnh viÔn th«ng vµ phôc vô th«ng tin liªn l¹c trong Qu©n ®éi. S¶n phÈm ®· ®­îc cÊp chøng nhËn hîp chuÈn cña ngµnh bưu chÝnh viÔn th«ng vµ ®­îc qu¶n lý theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 2001-2008. c«ng nghÖ s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ®­îc kh¸ch hµng tin dïng qua nhiÒu n¨m.

§i cïng víi d©y c¸p th«ng tin kim lo¹i C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y ®ång trôc cao tÇn ký hiÖu RG6, RG 11, 5C - FB phôc vô cho truyÒn h×nh kü thuËt sè. D©y c¸p ®ång trôc RG11 ®­îc coi lµ c¸p truyÒn dÉn trôc chÝnh cßn c¸p RG6 lµ c¸p truyÒn dÉn tõ trôc chÝnh tíi m¸y lÎ nh­ ®Çu kü thuËt sè vµ ti vi. C¸c s¶n phÈm trªn ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn cña céng hßa ¸o vµ ®­îc qu¶n lý chÊt l­îng theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 2001-2008. S¶n phÈm cña c«ng ty lµm ra ®· ®­îc sö dông ë mét sè tØnh thµnh nh­ư Hµ Néi ,Thanh Hãa,Th¸i B×nh, H¶i Dư­¬ng ,Th¸i Nguyªn, Phó Thä. Gi¸ c¶ c¹nh tranh chÊt l­îng ®¶m b¶o cã uy tÝn trªn thÞ trưêng.

Ngoµi c¸c s¶n phÈm c¸p th«ng tin,C¸p ®«ng trôc C«ng ty chóng t«i cßn s¶n xuÊt d©y ®iÖn ®éng lùc chÊt l­îng cao. D©y dÉn lµ b»ng d©y ®ång ®á chÊt l­îng cao vµ  bäc c¸ch ®iÖn nhùa XLPE th©n thiÖn víi m«i tr­êng. §©y lµ lo¹i nhùa ®­îc nhËp ngo¹i ®ang ®­îc sö dông réng r·i t¹i ch©u ©u trong t­¬ng lai viÖc sö dông lo¹i s¶n phÈm nµy lµ xu h­íng vµ sù lùa chän tèi ­u cho ng­êi tiªu dïng. Mét sè s¶n phÈm d©y ®iÖn phôc vô d©n sinh nh­ d©y ®¬n 1 lâi vµ nhiÒu lâi, d©y xóp ®«i nhiÒu lâi, tiÕt diÖn tõ 0,3mm2¸ 10mm2.

- D©y 1 pha nhiÒu lâi: D©y 3 ruét (víi 1 d©y löa, 1 d©y trung tÝnh vµ 1 d©y nèi ®Êt mµu vµng xäc xanh l¸ c©y) tiÕt diÖn tõ 1,5 mm2¸ 10mm2 .

- D©y 3 pha nhiÒu lâi: D©y 4 ruét (víi 3 d©y löa, 1 d©y trung tÝnh). TiÕt diÖn tõ 2mm2¸10 mm2.

- D©y ®Æc chñng phôc vô trong hÇm má tiÕt diÖn tõ 1mm2¸10 mm2.

- D©y cho Ra ®a tªn löa ký hiÖu: PK75 -161, PK 75-9-13

- D©y ®Æc chñng phôc vô l¾p ®Æt trªn tµu thuyÒn víi nhiÒu chñng lo¹i tr­íc ®©y ph¶i nhËp ngo¹i. §Õn nay c«ng ty chóng t«i ®· vµ ®ang s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng mµ c¸c kh¸ch hµng ®· tin c©y sö dông.

§Õn víi C«ng ty TNHH Mét Thµnh Viªn 43(Z143) quý kh¸ch sÏ c¶m thÊy hµi lßng vµ tin cËy vÒ chñng lo¹i mÆt hµng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm.

Sản phẩm chào bán

Dây Cáp Điện
Mã sản phẩm: 23006
(0)
Dây Điện Dân Dụng
Mã sản phẩm: 23007
(0)
Dây Điện Đơn
Mã sản phẩm: 23010
(0)
Dây Cáp Thông Tin
Mã sản phẩm: 23012
(0)
Dây Cáp ĐồngTrục
Mã sản phẩm: 23013
(0)
1
Dây Cáp Điện
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
24/03/2011
Ngày cập nhật
:
25/03/2011
Lượt xem
:
17

Dây Điện Dân Dụng
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
24/03/2011
Ngày cập nhật
:
25/03/2011
Lượt xem
:
16

Dây Điện Đơn
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
24/03/2011
Ngày cập nhật
:
25/03/2011
Lượt xem
:
8

Dây Cáp Thông Tin
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
24/03/2011
Ngày cập nhật
:
25/03/2011
Lượt xem
:
37

Dây Cáp ĐồngTrục
Nhà cung cấp
:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43
Giá
:
Vui lòng liên hệ
Ngày đăng
:
24/03/2011
Ngày cập nhật
:
25/03/2011
Lượt xem
:
38